Sponsored by China Society for Human Rights Studies

The list of the leading organs of the Fifth National Council of China Society for Human Rights Studies

2022-09-23 15:16:45Source: en.humanrights.cn

The list of the leading organs of the Fifth National Council of China Society for Human Rights Studies

 

President

Baimachilin

 

Executive Vice-President

Jiang Jianguo

 

Vice-Presidents

Ma Huaide

Fu Zitang

Shen Yongxiang

Lu Guangjin

 

Secretary-General

Tang Xianwen

 

Top