Sponsored by China Society for Human Rights Studies

The list of special adviser and consultant of the Third National Council of China Society for Human Rights Studies

2018-03-22 15:05:32Source: en.humanrights.cn

The name list of special adviser and consultant of the Third National Council of China Society for Human Rights Studies

special adviser

 

Zhou Jue

 

Jin Jian

 

consultant

 

Wang Mingdi

 

Feng Zhuoran

 

Liu Wenzong

 

Liu Hainian

 

Zhang Hongyi

 

Gu Chunde

 

Chen Weidian

 

Chen Zhishang

 

Zheng Hangsheng

Top